Užití a funkce izolátorů vibrací ISTAKO


Provozem strojního zařízení dochází ke vzniku chvění, rázů a otřesů, které se při pevném ukotvení přenášejí do stavební konstrukce. V mnohých případech jsou otřesy tak značné, že dochází k destrukci stavebního díla a k odstavení strojního zařízení z provozu.

Budící síly a momenty mají svůj původ buď v samotné konstrukci stroje (klikový mechanismus apod.), nebo vznikají jako důsledek pracovních úkonů (buchary, lisy), popřípadě jsou způsobeny nevyvážením či opotřebením rotujících částí (ventilátory).

Stupňující náročnost na provozní vlastnosti strojů, ekonomické dimenzování staveb a hygienu pracovního i ostatního prostředí změnily i názory na stavbu základových bloků. Tomuto problému je v poslední době věnována zvýšená pozornost. Dobrý základ má nejenom zajistit stabilitu strojního zařízení, ale i účinně snížit přenos chvění a otřesů do okolí.


Není-li možné odstranit příčiny vibrací, je jediným řešením pružné uložení strojního zařízení.


Vhodnou protiotřesovou izolací se dosáhne

zamezení přenosu chvění na konstrukce budov (praskání podlah a zdí)

snížení škodlivého vlivu otřesů a hluku na zdraví lidí a snížení hlučnosti pracovního prostředí

možnosti rychlé a levné změny rozmístění strojů a zařízení

snížení investičních nákladů stavební části základů (buchary, padací nůžky, lisy apod.)

možnost umístit soustrojí ve vyšších podlažích a na prefabrikátech

snížení nákladů na montáž, údržbu a zvýšení celkové účinnosti stroje

možnost umístění citlivých přístrojů a strojů v blízkosti zdrojů chvění a otřesů

výrazné prodloužení životnosti strojů a zařízení


Podmínky správné funkce

správnému použití izolátorů chvění Istako musí předcházet řádný výpočet a návrh celého uspořádání odpružené soustavy

nesmí být bráněno volnému pohybu odpružené soustavy na izolátorech chvění Istako žádným pevným spojením s okolím. Je proto nutné opatřit přípoje pružným spojením.

rám stroje musí být tuhý, aby nedocházelo k jeho deformaci a tím k namáhání některých částí stroje (např. ložisek, hřídelů apod.), event. k zhoršení povrchu obráběného předmětu při soustružení, broušení apod. V opačném případě je nutné umístit soustrojí na přípravný rám, ocelovou nebo betonovou desku.

u strojů s malou stabilitou je nutné rozšířit základnu stroje ocelovou nebo betonovou deskou

podklad (nosná konstrukce) musí být dostatečně tuhý

správně provedená montáž pružného uložení


Upozornění

V izolátorech chvění Istako s ocelovou pružinou jsou pružiny předpjaté a prudký náraz může způsobit porušení izolátoru, vymrštění pružin, a eventuálně úraz pracovníka. Při manipulaci, nakládce a vykládce je nutné pracovat se zvýšenou opatrností.